Slide background
Slide background
Slide background
  • Hoạt động của Viện Dân số và Các vấn đề xã hội trong chương trình hợp tác song phương “ARCUS PHÁP – VIỆT”

  • Gửi đề xuất nghiên cứu đề tài cấp Trường năm 2015

  • Viện Dân số và các vấn đề xã hội khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số-KHHGĐ đạt chuẩn Viên chức dân số” tại Nghệ An

  • IPSS tham dự và trình bày báo cáo khoa học tại Hội nghị quốc tế khoa học về Dân số lần thứ 27 tại Busan, Hàn quốc

  • Hội thảo công bố dự thảo báo cáo “Đánh giá kết quả 10 năm thi hành pháp lệnh dân số”

  • Seminar chủ đề “Tình trạng sức khỏe và sự khác biệt về sức khỏe giữa các nhóm dân số cao tuổi”